REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep internetowy WIST PRO dostępny pod adresem internetowym http://www.wist-online.com prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Wist Pro sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, NIP 6793270676.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów z zakresu stojaków reklamowych, ekspozytorów sklepowych i regałów magazynowych.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Strony i określa zasady korzystania ze Strony oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

3. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.

5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną i osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która składa Zamówienie w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Za Przedsiębiorcę indywidulanego uważa się osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Konsument, Przedsiębiorca i  Przedsiębiorca indywidualny zwani są w dalszej części Regulaminu łącznie Klientem.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem, a spółką Wist Pro.

10. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polsk i poza jego granicami. 

11. Produkty są dostarczane w paczkach lub w przesyłkach paletowych.

 

Kontakt ze Sklepem:

 

Adres Sprzedawcy:

Wist Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Adama Bochenka 22/76

30-693 Kraków

 

Adres e-mail Sprzedawcy:
wist@wist-online.com

Numer telefonu Sprzedawcy:
+48 694 592 088

Numery rachunków bankowych Sprzedawcy:
Santander Bank: 47109020530000000154563242

 

Informacje ogólne

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 23%).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

Ceny Produktów

 

1. Należności podane na stronie internetowej www.wist-online.com są cenami netto podane w polskiej walucie – PLN. Ceny za produkty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Sprzedawca jest zobowiązany do określenia ceny towarów oraz do przekazania informacji o innych dodatkowych opłatach (tj. koszty i rodzaje płatności, transport) najpóźniej przed złożeniem zamówienia do realizacji przez Klienta.
Kupujący podczas składania zamówienia jest poinformowany przez Sprzedającego o dostępnych sposobach płatności jak również o kosztach i warunkach dostawy nabytego towaru.

 

Opisy produktów


Opisy i zdjęcia produktów w serwisie www.wist-online.com są opisem producenta Wist Pro.
Kupujący korzystając z witryny wist-online.com  jednoznacznie przyjmuje do wiadomości, że treści oraz wskazówki zamieszczone na stronie nie zastąpią porad eksperta lub kompetentnej osoby która oferuje szczegółową analizę konkretnego przypadku i jej okoliczności.

Opisy dotyczące produktów są jednym z wariantów w jakim może on występować. Dopuszczalne są zmiany w parametrach technicznych, ustalone ze Sprzedającym, potwierdzone przez Klienta. Zmiany parametrów wpływają na cenę końcową.

Jeżeli Klient chce wykorzystać treści znajdujące się w serwisie do celów komercyjnych musi uzyskać pozwolenie od Sprzedawcy na korzystanie z treści umieszczonej na witrynie wist-online.com.
Klient bez zgody uzyskanej od Wist Pro nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, udostępniania, upubliczniania, lub rozpowszechniania treści.

 

Zamówienia niestandardowe/indywidualne

W przypadku złożenia zamówienia na produkty inne niż standardowe, lub zmiany parametrów technicznych produktów standardowych, Sprzedający indywidualnie wycenia zamówienie według informacji podanych przez Zamawiającego.

Ceny produktów uzależnione są od materiałów, ilości oraz wymiarów wycenianego produktu.
Każda wycena jest przygotowywana indywidualnie.

W razie konieczności wykonania prototypu, koszt prototypu wynosi dwukrotność ceny produktu, który jest zwracany przy docelowym zamówieniu.

 

Składanie Zamówienia

1. Zamówienia można drogą mailową: wist@wist-online.com

2. Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem

3. Złożenie Zamówienia przez Przedsiębiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem WIST PRO  do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Przedsiębiorcy i do wysłania ich drogą mailową na adres wskazany przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu.

 

Przyjęcie Zamówienia i Potwierdzenie Zamówienia

1. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres e-mail Potwierdzenia Zamówienia lub w wypadku wystawienia faktury proformaz chwilą wpłynięcia należności na konto bankowe.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy, co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

 

Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ustalonym przy składaniu zamówienia.

2. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana do Klienta na adres mailowy. 

3. Faktura VAT wystawiana jest pod warunkiem podania prawidłowych danych do wystawienia faktury.

 

Modyfikacja Zamówienia

1.Klient może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego Zamówienia po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji ze strony Wist Pro.

2. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Wist Pro pod adresem www.wist@wist-online.com i wymaga podania danych zamówienia i zmian, jakie Klient chce wprowadzić.

 

Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 
 
Przelewem bankowym: 
Na konto Sklepu, które jest podane na Fakturze Pro-forma, również po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia i Faktury Pro-forma.

Pobranie, płatność przy odbiorze
Klient może zapłacić za otrzymane zamówienie kurierowi przy odbiorze.


Realizacja zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wpływu na konto. Brak płatności w terminie 7 dni spowoduje automatyczne usunięcie zamówienia.

 

Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji potwierdzonego Zamówienia złożonego przez Klienta jest równy czasowi podanemu w potwierdzeniu zamówienia. (zgodnie z postanowieniem REALIZACJA ZAMÓWIENIA ust. 1) do którego należy doliczyć czas dostawy odpowiedni dla danego przewoźnika. 
W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę sposobu odbioru towaru jako dostawa pod wskazany adres firmą kurierską, termin dostawy zostanie wydłużony o czas transportu przez firmę kurierską)


Dostawa Zamówienia

1. Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób:
a) dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub 
c) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. 

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną podane wraz z przesłanym Potwierdzeniem Zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

4. Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

6.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych – czas dostawy zależny od dostawcy. Do czasu realizacji należy dodać czas dostawy przez przewoźnika. 


Odbiór Zamówienia

1.Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie odbioru. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.

2. Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. Podpis o którym mowa w ustępie 1 powyżej złożony przez Przedsiębiorcę jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.

4. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, bądź wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie gigaserwer.pl/pliki

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

(a)             W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

(b W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

(c)             Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

(d)             Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

(e)             Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

(f)              Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

(g)             Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do Umowy:

(h)            w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

(j)              w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

(k)             o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

(l)              w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

(m)           w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

(n)             w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,